موسیقی الیاسی با داشتن سی سال تجربه در ساخت آلات موسیقی

اولین و بزرگترین مرکز تولید ساز دیوان و ضرب پلیمری در ایران می باشد